English Introduction.

Croeso i wefan Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Gogledd Cymru lle daeth Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Clwyd a Gwynedd, a Chymdeithas Achyddol Maldwyn, at ei gilydd i ddod â'r gwasanaeth hwn i chi.

Y gobaith yw y bydd cofnodion pob swyddfa gofrestru yng Ngogledd Cymru yn cael eu cynnwys yn y diwedd. Yn hyn rydym yn dibynnu ar gydweithrediad yr awdurdodau a'r cofrestryddion a hefyd ar wirfoddolwyr i wneud yr holl waith o gasglu'r wybodaeth yn y lle cyntaf.

Ein gweledigaeth yw gwefan fydd yn cynnwys Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Cymru gyfan a bydd yn dda clywed oddi wrth gymdeithasau neu unigolion sydd am weld ehangu fel hyn a sy'n barod i drefnu'r gwaith casglu gwybodaeth yn eu hardaloedd.

Mae ein diolch yn fawr i ddatblygwyr gwefan CheshireBMD sydd wedi bod mor hael eu cymorth wrth ddarparu eu meddalwedd yn ddi-dâl â'n helpu i sefydlu gwefan GPM Gogledd Cymru.

O'r fan hyn ymlaen, gallwch ddefnyddio Cymraeg neu Saesneg yn ôl eich dewis.

Welcome to the North Wales Births, Marriages and Deaths website, where Clwyd and Gwynedd Family History Societies, and Montgomeryshire Genealogical Society, have been working together to bring you this service.

It is hoped that the records of every register office in North Wales will be included eventually. In this we need the co-operation of the authorities and registrars, and also volunteers to do the work of collecting all the information in the first place.

Our long-term vision is for a website that will contain the Births, Marriages and Deaths for the whole of Wales, and it would be good to hear from societies or individuals who would like to see this happening and who are willing to organise the data collection for their areas.

We are very grateful to the developers of the CheshireBMD website, who have been so generous in making their software available, free of charge, and in helping to set up our North Wales BMD website.

From this point on, you can use Welsh or English according to your preference.